Adres:
Steenovenweg 7b
5708 HN Helmond
   Tel.: 0492-474025
Fax: 0492-474723
info@vandeursen-diamant.com
Navigeer naar:

Campagnebeeld Kwartsstof

Gun kwartsstof geen ademruimte!

Als u kwartshoudend stof inademt, kan dat ernstige longaandoeningen veroorzaken. Diep in de longen kunnen de kwartsstofdeeltjes bindweefselvorming veroorzaken. Dat wordt longfibrose of ook wel stoflong (of silicose) genoemd. Het longweefsel kan dan minder zuurstof opnemen en wordt minder elastisch.

In de praktijk kan dat betekenen dat u zich bij een inspanning kortademig en benauwd gaat voelen, gaat hoesten en last krijgt van pijn op de borst. Hoe meer stof u heeft ingeademd, hoe meer schade er ontstaat. Schade die onherstelbaar is! 

Het verraderlijke is dat de meeste mensen er in eerste instantie niet eens zoveel van merken, pas op latere leeftijd krijgt men er echt last van. Kwarts is inmiddels ook opgenomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen, blootstelling eraan kan longkanker veroorzaken.

Op de werkplek moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van fijnstof en moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden met betrekking tot stofafzuiging en luchtreiniging. De aanvaardbare aanwezigheid van stof wordt weergegeven in de MAC-waarde.

Officiële definitie MAC-waarde

De MAC is een bestuurlijk vast te stellen Maximaal Aanvaardbare Concentratie van een gas, damp, nevel of van een stof in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling ervan wordt als uitgangspunt gehanteerd dat die concentratie bij herhaalde blootstelling ook gedurende een langere of zelfs een arbeidsleven omvattende periode – voor zover de huidige kennis reikt – in het algemeen de gezondheid van zowel de werknemers als hun nageslacht niet benadeelt.

 

Wetgeving

Werkgevers moeten er voor zorgen dat de blootstelling aan schadelijk stof zoals kwartsstof onder een vastgestelde hoeveelheid blijft. In de wet zijn daarvoor grenzen vastgelegd; de eerder genoemde MAC-waarde. De MAC-waarde voor kwartsstof is 0,075 mg/m³. Dat betekent in de praktijk dat een laagje van 0,5 cm in een plastic bekertje in de lucht mag zweven in een ruimte die vier meter hoog is en zo groot als een voetbalveld.

De arbeidsinspectie gaat de komende jaren vooral controleren in sectoren en bedrijven met relatief gevaarlijk werk en een grote kans op ongevallen en gezondheidsrisico’s. In navolging van het SER-advies van 2004 zijn een aantal bepalingen van de Arbowet inzake ernstige gevaren en grote risico’s op de werkplek ook geldig voor ZZP-ers en meewerkende werkgevers. De boetebedragen voor onveilige werksituaties zijn onlangs verhoogd van € 11.345,- naar € 22.000,- per vastgestelde inbreuk.

Afzuiging

Bij stofafzuiging dient gewerkt te worden met stofzuigers met een hoog vangstrendement (IEC norm 60335-2-69).
Afhankelijk van het type stof onderscheidt de norm drie klassen:

Zie meer op onze productpagina 'stofvrij werken'